Kallelse till årsstämma i Käringöns samfällighetsförening

Lördagen den 29 juli 2023 kl. 10.00 i Käringöns kyrka

  1. Stämmans öppnande
  2. Fastställande av röstlängd
  3. Fråga om stämman har blivit behörigen utlyst
  4. Val av ordförande för stämman
  5. Val av sekreterare för stämman
  6. Val av två justerare tillika rösträknare
  7. Fastställande av dagordning
  8. Behandling av styrelsens Verksamhets- och förvaltningsberättelse
  9. Behandling av revisorernas berättelse
  10. Beslut om att godkänna förvaltningsberättelsen, fastställa resultat- och balansräkning samt disponera resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
  11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret
  12. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
  a) Kommunens övertagande av Va-anläggningen. Aktuell information.
  b) Förslag från styrelsen att stämman ska besluta om förändring av andelstal för
  Lavön Ga 3 så att bostadsrätter, som inte har en parkeringsplats per lägenhet, ska få tillgång till fler platser i Tuvesvik.
  c) Förslag att ge styrelsen i uppdrag att tillsammans med Gullholmen undersöka möjligheterna till elbilsladdning samt installation av solceller vid Tuvesvik.
  d) Redovisning av och fastställande av utredning om de formella grunderna för förvaltningen av restmarken; Käringön ga:3. (Uppdrag från årsstämman 2022)
  13. Ersättning till styrelsen och revisorerna
  14. Styrelsens förslag till verksamhetsplan, utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd för Käringöns samfällighetsförening
  15. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
  16. Val av revisorer och revisorssuppleanter
  17.Val av valberedning
  18. Övriga frågor
  19. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.
  20. Stämmans avslutande