Om föreningen

UPPDRAGET

Käringöns samfällighetsförening består av totalt cirka 285 fastigheter. Samtliga utom en är belägna på Käringön. En fastighet är belägen på Vedholmen.

Föreningen bildades från början för att ordna tillgången till dricksvatten.

Tidigare var Käringön en kronoholme där fastigheterna stod på ofri grund. År 2000 fick alla fastighetsägare möjlighet att köpa tomterna under husen. Resten av marken på den bebodda delen av ön togs över av kommunen. Men Orust kommun ville inte ta hand om skötsel av marken, vägarna och samt vatten- och avlopp. En så kallad lantmäteriförrättning genomfördes och registrerades 2004-11-04.

Tre så kallade gemensamhetsanläggningar skapades:

  • Ga:1 omfattande vattenförsörjning och avlopp (VA-system) bestående av ledningar, servisventiler, vattencistern, vattenverk samt värmekablar i nätet.
  • Ga:2 omfattande de asfalterade vägarna inklusive diken och slänter.
  • Ga:3 omfattande marken mellan hus, uthus och strandlinjen som tomt eller omfattas av trädgårdsarrende.

2012 fick föreningen även ansvar för boendeparkeringen på Tuvesvik. Då skapades:

  • Lavön ga:3 omfattande parkering och garage för boende på Käringön.
  • Lavön ga:5 omfattande gångvägar, belysning, staket samt gemensam skötsel.

Rent praktiskt betyder det att fastighetsägare och boende har ett gemensamt ansvar för grönytor, buskage och bergknallar, vatten- och avloppsledningar på ön, att vägarna underhålls och snöröjs och att papperskorgarna inte blir överfulla. Allt detta är ett gemensamt ansvar och åtagande.

De styrande dokumenten för en samfällighets verksamhet är:

  • Lantmäteriets anläggningsbeslut, som bland annat beskriver ändamålet, det vill säga det uppdrag som föreningen har.
  • Anläggningslagen.
  • Lagen om förvaltning av samfälligheter.
  • Föreningens stadgar, se nedan.

STYRELSE
Anders Manheden, ordförande
Bodil Rehnberg, vice ordförande
Yngve Nilsson, ledamot och VA-ansvarig
Lennart Bernhardtz, ledamot och vägansvarig
Dag Hansson, ledamot och restmarkansvarig
Magnus Yngen, ledamot
Jan Denovan, ledamot
Hans Melin, suppleant
Kurt Östlund, suppleant
David Vonasek, suppleant
Björn Sundén, adjungerad och parkeringsansvarig

VALBEREDNING
Jan Grundén, ordförande
Mia Olsson
Anders Edebo

ADMINISTRATION
Mia Olsson, sekreterare/kassör

Dokument

Årsredovisning 2018–2019
Årsredovisning 2019–2020
Föreningens stadgar

Stämmoprotokoll 25 juli 2020
Stämmoprotokoll 31 juli 2021
Stämmoprotokoll 30 juli 2022
Stämmoprotokoll 29 juli 2023