Restmark

Att kunna promenera mellan husen och sjöbodarna på Käringön är mycket speciellt. Här finns inga privata tomter utan marken tillhör kommunen, men sköts av samfälligheten och alla dess medlemmar. Det innebär i praktiken att de boende inte bara håller i ordning runt sitt eget hus, vid eventuell lada och sjöbod utan sköter också om marken mellan husen. Förutom att hålla efter växtlighet och skräp gäller det att öppenheten och möjligheten att röra sig fritt överallt inte inskränks.

Vilket ansvar var och en har för marken mellan husen framgår av samfällighetens restmarkspolicy, se dokument nedan.

Detaljplanen för Käringön är beslutad av Orust kommun och reglerar hur marken får användas och vad som gäller för bebyggelsen på ön. Marken mellan husen ska så långt möjligt bevaras som naturmark och får inte privatiseras. Stora, moderna trädäck och altaner är främmande för miljön och får inte anläggas.

De områden som ingår i samfälligheten ska överallt vara tillgängliga för allmän gångtrafik. På kartan är dessa betecknade med TNgx (gröna områden) samt Vx (grå områden). Här framgår också vilka regler som gäller, se länkarna nedan.

Tömningen av papperskorgarna utefter vägarna på Käringön bekostas av samfälligheten. Papperskorgarna är till för småskräp, sådant som du som boende eller besökare behöver göra dig av med medan du rör dig på ön. Hushållsavfall hör inte hemma här. Om vi hjälps åt kan vi skapa en fortsatt trivsam miljö på Käringön.

Dokument

Anläggningsbeslut ga:3
Detaljplan för Käringön, karta och planbestämmelser
Restmarkspolicy 2023
Stinkpaddan på Käringön
Skötselplan Käringön 2023
Utredning mark och bygglov GA3 2023