Vatten & avlopp

Förr i tiden hämtade vi dricksvatten i brunnar på Käringön. Idag har alla hus rinnande vatten och avlopp. Det har hela tiden varit de boende som varit drivande i vattenfrågan på ön. I början på 1990-talet då Käringön fortfarande var en kronoholme finansierade staten i samverkan med Orust kommun utbyggnaden av vatten- och avloppssystemet till och från ön, inklusive 16 pumpstationer.

Vatten- och avloppsledningarna på ön har i huvudsak bekostats av fastighetsägarna själva. Från 1985 fick Käringöns samfällighetsförening ansvar för vattenledningssystemet. Några få hushåll hade då avloppslösningar. I början på 2000-talet när det nya vatten- och avloppssystemet var klart lade kommunen, genom en lantmäteriförrättning över hela ansvaret på samfälligheten.

Idag har samfälligheten ansvar för

  • Vatten- och avloppsnätet på ön fram till och med fastigheternas avstängningsventiler i marken, så kallade servisventiler. Här finns också värmekablar
  • De stora distributionsledningarna för renvatten på havsbotten norr och väster om ön
  • Vattenverket i hamnen, som tar emot inkommande vatten från Orust och pumpar ut det runt om på ön
  • Vattencisternen på Skeppersholme, som behövs när efterfrågan på vatten är stor
  • Kontroll av vattenkvaliteten två gånger per år

De 16 pumpstationerna som ligger vid strandkanten runt ön, liksom rörledningarna från och till fastlandet för vatten och avlopp ägs och sköts av Orust kommun.

Från 2025 kommer Orust kommun, efter beslut av länsstyrelsen, att ta över hela ansvaret för vatten och avlopp på Käringön. Detta kommer att bli en stor fråga för oss alla i samfälligheten.

Förbrukningen mäts genom att medlemmarna läser av sina vattenmätare i slutet i augusti varje år.

Efter anslutningspunkten vid servisventilen vidare in till husen, är det varje fastighetsägares ansvar att se till att åtgärda eventuella stopp eller läckor. Speciellt när det är risk för frost är det viktigt att antingen tappa ur vattnet eller ha värme på. Alla anläggningar kräver underhåll och störningar kan uppstå, till exempel en vattenläcka. Vi ber dig då ta del av information, via hemsidan eller Facebookgruppen ”Vi på Käringön”.

Dokument

Anläggningsbeslut ga:1

Karta Anläggningsbeslut ga:1