Kallelse med dagordning Årsstämma 27/7 2024

                                                                                                             2024-06-24

Kallelse till årsstämma i Käringöns samfällighetsförening

Lördagen den 27 juli 2024 kl. 10.00 i Käringöns kyrka

 1. Stämmans öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Fråga om stämman har blivit behörigen utlyst
 4. Val av ordförande för stämman
 5. Val av sekreterare för stämman
 6. Val av två justerare tillika rösträknare
 7. Fastställande av dagordning
 8. Behandling av styrelsens Verksamhets- och förvaltningsberättelse
 9. Behandling av revisorernas berättelse
 10. Beslut om att godkänna förvaltningsberättelsen, fastställa resultat- och balansräkning samt disponera resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret
 12. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
  Proposition från styrelsen
  a) Ge styrelsen mandat att förhandla fram ett avtal om överlåtelse av föreningens va-anläggning endast om avtalet inkluderar eventuella tillkommande anläggningsavgifter
  Motioner från medlemmar
  b) Önskemål om en träsoffa vid vägen bredvid badplatsen i Öviken 
  c)Förstörd gångväg
 13.   Ersättning till styrelsen och revisorerna
 14. Styrelsens förslag till verksamhetsplan, utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd för Käringöns samfällighetsförening
 15. Val av styrelse
  a) Ordförande
  b) Ordinarie ledamöter
  c) Suppleanter
 16. Val av revisor och revisorssuppleant
  a) Revisor
  b) Revisorssuppleant
 17. Val av valberedning
 18. Övriga frågor
 19. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt
 20. Stämmans avslutande

                                                      **************************

Efter stämman är avslutad stannar styrelsen kvar för information och dialog kring Va-frågor som kommer att beröra respektive fastighetsägare med anledning av kommunens övertagande av Va-anläggningen på Käringön.