Kallelse till årsstämma i Käringöns samfällighetsförening

Lördagen den 29 juli 2023 kl. 10.00 i Käringöns kyrka

  1. Stämmans öppnande
  2. Fastställande av röstlängd
  3. Fråga om stämman har blivit behörigen utlyst
  4. Val av ordförande för stämman
  5. Val av sekreterare för stämman
  6. Val av två justerare tillika rösträknare
  7. Fastställande av dagordning
  8. Behandling av styrelsens Verksamhets- och förvaltningsberättelse
  9. Behandling av revisorernas berättelse
  10. Beslut om att godkänna förvaltningsberättelsen, fastställa resultat- och balansräkning samt disponera resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
  11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret
  12. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
  a) Kommunens övertagande av Va-anläggningen. Aktuell information.
  b) Förslag från styrelsen att stämman ska besluta om förändring av andelstal för
  Lavön Ga 3 så att bostadsrätter, som inte har en parkeringsplats per lägenhet, ska få tillgång till fler platser i Tuvesvik.
  c) Förslag att ge styrelsen i uppdrag att tillsammans med Gullholmen undersöka möjligheterna till elbilsladdning samt installation av solceller vid Tuvesvik.
  d) Redovisning av och fastställande av utredning om de formella grunderna för förvaltningen av restmarken; Käringön ga:3. (Uppdrag från årsstämman 2022)
  13. Ersättning till styrelsen och revisorerna
  14. Styrelsens förslag till verksamhetsplan, utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd för Käringöns samfällighetsförening
  15. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
  16. Val av revisorer och revisorssuppleanter
  17.Val av valberedning
  18. Övriga frågor
  19. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.
  20. Stämmans avslutande

   Årsstämma 30 juli

   Boka in lördagen den 30 juli för årsstämma. Då får du information om vad som hänt under det gångna året och vilka utmaningar som väntar. Styrelsen redovisar som vanligt bokslut och ger förslag till budget och årsavgifter. Ta chansen att ställa frågor. Dessutom kommer ordförande och några ledamöter att väljas. Mötet hålls i kyrkan.  

   Lämna förslag till årsstämman 
   Har du förslag på något som rör samfälligheten, som skulle göra verksamheten bättre? Till årsstämman i juli finns möjlighet för medlemmar att lämna motioner. Motioner ska vara skriftliga och inskickade/lämnade senast 31 maj. Skicka till karingons.samfallighet@telia.com eller lämna i Britas brevlåda, hus 95. 

   Samverkan med Orust kommun

   Som vi nämnde på årsmötet så håller Orust kommun på att omorganisera några av sina sektorer för att fungera effektivare och vi har märkt ett ökat intresse för våra ö-frågor. Styrelsen fortsätter därför arbetet med att förbättra kommunikationen med kommunen inom flera områden, såsom vatten- och avlopp, papperskorgar/turistsopor, markfrågor och bygglovsärenden. Den gångna veckan har vi haft möte på plats ute på ön med kommunens byggenhet och vi är från båda parter överens om att utveckla samverkansformer.

   Årsstämma 31 juli

   Boka in lördagen den 31 juli för årsstämma. Då får du information om vad som hänt under det gångna året och vilka utmaningar som väntar kommande år. Styrelsen redovisar som vanligt bokslut och ger förslag till budget och årsavgifter. Naturligtvis kan du ställa frågor. Dessutom kommer ordförande och några ledamöter att väljas. Mötet hålls i kyrkan eller på Myra beroende på väder och pandemiläge.

   Faktura bara en gång om året

   Samfälligheten kommer i fortsättningen att skicka endast en faktura om året för de fasta avgifterna. Enklare och billigare för alla. Årsfakturan kommer att skickas till respektive fastighets kontaktperson 31 juli med betalning senast 31 augusti förutsatt att årsstämman godkänner de nya debiteringsrutinerna. Fakturan för vattenförbrukningen kommer senare under hösten.
   Du som av något skäl vill dela upp betalningarna under året kan höra av dig till Brita och begära att få delfakturor.

   Samverkan med Orust kommun

   I november informerade vi om att styrelsen skrivit till Orust kommun angående ”marken mellan husen”. Sedan dess har kontakt etablerats med såväl politiker som ledande tjänstemän. Den gångna veckan har vi haft ett konstruktivt möte och är överens om att utveckla och etablera samverkansformer. Främst gäller det den unika miljön med fokus på restmarken. Vi kommer även att ha samtal om kommunens övertagande av samfällighetens vatten- och avloppsanläggning.