Årsstämma 30 juli

Boka in lördagen den 30 juli för årsstämma. Då får du information om vad som hänt under det gångna året och vilka utmaningar som väntar. Styrelsen redovisar som vanligt bokslut och ger förslag till budget och årsavgifter. Ta chansen att ställa frågor. Dessutom kommer ordförande och några ledamöter att väljas. Mötet hålls i kyrkan.  

Lämna förslag till årsstämman 
Har du förslag på något som rör samfälligheten, som skulle göra verksamheten bättre? Till årsstämman i juli finns möjlighet för medlemmar att lämna motioner. Motioner ska vara skriftliga och inskickade/lämnade senast 31 maj. Skicka till karingons.samfallighet@telia.com eller lämna i Britas brevlåda, hus 95. 

Samverkan med Orust kommun

Som vi nämnde på årsmötet så håller Orust kommun på att omorganisera några av sina sektorer för att fungera effektivare och vi har märkt ett ökat intresse för våra ö-frågor. Styrelsen fortsätter därför arbetet med att förbättra kommunikationen med kommunen inom flera områden, såsom vatten- och avlopp, papperskorgar/turistsopor, markfrågor och bygglovsärenden. Den gångna veckan har vi haft möte på plats ute på ön med kommunens byggenhet och vi är från båda parter överens om att utveckla samverkansformer.

Årsstämma 31 juli

Boka in lördagen den 31 juli för årsstämma. Då får du information om vad som hänt under det gångna året och vilka utmaningar som väntar kommande år. Styrelsen redovisar som vanligt bokslut och ger förslag till budget och årsavgifter. Naturligtvis kan du ställa frågor. Dessutom kommer ordförande och några ledamöter att väljas. Mötet hålls i kyrkan eller på Myra beroende på väder och pandemiläge.

Faktura bara en gång om året

Samfälligheten kommer i fortsättningen att skicka endast en faktura om året för de fasta avgifterna. Enklare och billigare för alla. Årsfakturan kommer att skickas till respektive fastighets kontaktperson 31 juli med betalning senast 31 augusti förutsatt att årsstämman godkänner de nya debiteringsrutinerna. Fakturan för vattenförbrukningen kommer senare under hösten.
Du som av något skäl vill dela upp betalningarna under året kan höra av dig till Brita och begära att få delfakturor.

Samverkan med Orust kommun

I november informerade vi om att styrelsen skrivit till Orust kommun angående ”marken mellan husen”. Sedan dess har kontakt etablerats med såväl politiker som ledande tjänstemän. Den gångna veckan har vi haft ett konstruktivt möte och är överens om att utveckla och etablera samverkansformer. Främst gäller det den unika miljön med fokus på restmarken. Vi kommer även att ha samtal om kommunens övertagande av samfällighetens vatten- och avloppsanläggning.

Kallelse till ordinarie föreningstämma för Käringöns Samfällighetsförening, lördagen 25 juli, 2020, kl 10.00 utomhus i Myra alternativt vid regn i Käringö Kyrka

Stämmans öppnande 
2Val av ordförande för stämman
3Val av sekreterare för stämman
4Val av två justerare tillika rösträknare
5Fråga om stämman har blivit behörigen utlyst
6Fastställande av dagordning
Styrelsens och revisorernas berättelse
Förslag till och fastställande av balans- och resultaträkning
Beslut om disponering av årets vinst/förlust
8Ansvarfrihet för styrelsen
9Styrelsens förslag till budget samt debiteringslängd
10Arvoden till styrelse och revisorer
11Förslag till stadgeändring om antalet revisorer
12Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
13Val av revisor och revisorssuppleant
14Val av valberedning
15Förslag till beslut om att ge styrelsen i uppdrag att begära omprövning av Lavön ga:3 med anledning av staketbygget
16Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
17Mötets avslutande