Vägar

Vägarna ägs och förvaltas av samfälligheten och är ursprungligen byggda för gående och har inte den bredd och bärighet som krävs för fordonstrafik. Viss fordonstrafik är nödvändig men den skall vara så liten som möjligt. All trafik med motordrivna fordon kräver trafiktillstånd av samfällighetsföreningen. Mer om detta finns att läsa i ”Lokala trafikbestämmelser”.

Vägarna är en dyrbar och viktig tillgång och vi måste gemensamt ta ansvar för att minimera slitage och skador och sköta det löpande underhållet så att inverkan av sättningar, is och tjäle minimeras.

För att göra vägarna så säkra och tillgängliga som möjligt råder cykel- och sparkcykelförbud under sommarmånaderna (15 juni till 15 augusti), när vi är många på ön.

Samtliga fastighetsägare på ön är med och bekostar förvaltningen av vägarna via den årsavgift som Käringöns Samfällighetsförening debiterar medlemmarna, efter beslut av årsstämman.

Vägarna på Käringön utgör vår gemensamhetsanläggning ga:2.

Vinterväghållningen sker i egen regi. Föreningen har en traktor med plog och borste och arbetet utförs av någon eller några personer som anlitas säsongsvis. Snöröjning, sandning och saltning sker enligt Lantmäteriets anläggningsbeslut på de vägar som ingår i ga:2.

Dokument

Lokala trafikbestämmelser
Anläggningsbeslut ga:2
Karta Vägar ga:2
Vinterväghållningsstandard
Anläggningsbeslut_2005_ga:2