Samverkan med Orust kommun

Som vi nämnde på årsmötet så håller Orust kommun på att omorganisera några av sina sektorer för att fungera effektivare och vi har märkt ett ökat intresse för våra ö-frågor. Styrelsen fortsätter därför arbetet med att förbättra kommunikationen med kommunen inom flera områden, såsom vatten- och avlopp, papperskorgar/turistsopor, markfrågor och bygglovsärenden. Den gångna veckan har vi haft möte på plats ute på ön med kommunens byggenhet och vi är från båda parter överens om att utveckla samverkansformer.