Kommunens övertagande av vatten och avlopp

Vi har ännu inte lyckats närma oss samsyn på förutsättningarna för kommunens övertagande av vår va-anläggning. Till exempel så anser kommunen att föreningens vatten- och avloppsledningar på ön, tryckstegringsstationen bakom affären, vattencisternen på Skeppersholme och alla sjöledningar för dricksvatten är värda runt 4 miljoner. Den värdering som föreningens egen konsult gjort slutar på närmare 14 miljoner kronor. Den anser Orust kommun är bristfällig och räknar ned med cirka 10 miljoner kronor. Våra önskemål om att inkludera frågan om, eventuella, tillkommande anläggningsavgifter negligeras i dagsläget helt.

Närmast gör styrelsen förnyade försök att få till samtal på såväl politisk som tjänstemannanivå.