Kommunens övertagande av vatten och avlopp

Vi har ännu inte lyckats närma oss samsyn på förutsättningarna för kommunens övertagande av vår va-anläggning. Till exempel så anser kommunen att föreningens vatten- och avloppsledningar på ön, tryckstegringsstationen bakom affären, vattencisternen på Skeppersholme och alla sjöledningar för dricksvatten är värda runt 4 miljoner. Den värdering som föreningens egen konsult gjort slutar på närmare 14 miljoner kronor. Den anser Orust kommun är bristfällig och räknar ned med cirka 10 miljoner kronor. Våra önskemål om att inkludera frågan om, eventuella, tillkommande anläggningsavgifter negligeras i dagsläget helt.

Närmast gör styrelsen förnyade försök att få till samtal på såväl politisk som tjänstemannanivå.

Har du koll så att din vattenledning inte frusit?

Den här vintern har bjudit på både snö, hårda vindar och kyla. Några fastighetsägare har haft frostskador på sin Va-anslutning. Vi vill därför uppmana alla att göra en extra kontroll så att det inte finns en vattenläcka på din ledning vid eller inne i ditt hus.

Kommunens övertagande av vatten och avlopp, feb 2024

Under den gångna veckan har styrelsen haft nya kontakter med ledande tjänstemän inom Orust kommunen. Som vi tidigare informerat har kommunen och vi i samfälligheten gjort var sin värdering av Va-anläggningen. Närmast kommer både vi och kommunen att gå igenom ingångsvärdena i kalkylerna, så att bakgrundsfakta åtminstone är så korrekta som möjligt.

Samfälligheten har också fått ett avtalsförslag från kommunen. Där saknas relevant historik om anläggningens tillkomst och det finns ingen punkt om principer för anläggningsavgifter. Det besked som styrelsen får i dagsläget är, att anläggningsavgifter är en fråga som kommunen kommer att ta med respektive fastighetsägare.

Information om kommunens övertagande av samfällighetens va-anläggning Käringön

Sedan årsmötet i juli, i somras, har styrelsen arbetat vidare med kommunens övertagande av vår va-anläggning. En stötesten har hela tiden varit om kommunen har rätt att ta ut anläggningsavgifter av fastighetsägarna vid övertagandet och i så fall för vad. Styrelsen har hela tiden strävat efter att få till en helhetslösning, som innefattar samtliga aspekter på övertagandet, inklusive eventuella tillkommande anläggningsavgifter.

Vår position har varit att det absolut övervägande antalet fastigheter (minst 95%) redan har betalat anläggningsavgifter och att man inte kan ta betalt två gånger för samma nyttighet, även om huvudmannaskapet växlat från staten till kommunen. Om trots detta nya avgifter ska tas ut, så ska de vara skäliga och motsvara kommunens eventuella merkostnader för övertagandet.

Kommunen har avvisat vårt krav att lösa frågan om anläggningsavgifter i övertagandeavtalet och hävdar att detta kommer att vara en fråga mellan kommunen och de enskilda fastighetsägarna.

Efter övertagandet, som skall ske senast 31 december i år, kommer samfällighetsföreningen inte längre att kunna vara en part i frågan och vi kan då, som enskilda fastighetsägare, behöva agera i frågan, enskilt eller i grupp.

Styrelsen har, via en etablerad advokatbyrå med gedigen erfarenhet från va-frågor, tagit in en juridisk bedömning av hur rättsläget, i frågan om eventuella tillkommande avgifter, är. Utredningen har styrkt oss i att våra utgångspunkter är rimliga.

Vi har även engagerat en väletablerad konsultbyrå för att bedöma anläggningens status och värde.  Statusen på anläggningen har bedömts vara god och värdet har bedömts till ett betydligt högre värde än kommunens motsvarande konsultvärdering. Parterna har därmed ännu inte samsyn på värdet.

Vi kommer att fortsätta att arbeta vidare för en helhetslösning och håller på att lyfta frågan högre upp inom kommunen, för att söka hitta en förhandlingslösning.

Styrelsen för Käringöns samfällighetsförening

Förberedelser inför kommunalt vatten och avlopp

Senast 31 december 2024 ska Orust kommun ha bildat ett så kallat verksamhetsområde och tagit över ansvaret för vatten och avlopp på Käringön. Styrelsen för nu samtal med Orust kommun om juridiska, tekniska och praktiska frågor. I början av hösten 2022 planerar kommunen och samfälligheten ett informationsmöte. Redan nu kan du som fastighetsägare börja tänka igenom hur du ska frostsäkra och anpassa din anslutning vid vattenmätaren. Kommunen kommer att sätta upp nya vattenmätare, som inte får tas bort. Vi återkommer med detaljerad information om detta.

Information om inmätning av va-ledningarna på Käringön vecka 3

Under veckan med början måndag, 17 januari, kommer Orust kommun att mäta in vatten- och avloppsledningarna på Käringön. Två personer från företaget HMK-AB kommer tillsammans med samfällighetens Va-ansvarige Yngve Nilsson att inventera alla ledningar och göra inmätningar med hjälp av så kallad GPS-stång. Idag finns endast handritade kartor. Inför att kommunen vid årsskiftet 2024/25 ska ta över va-ansvaret på ön behövs moderna så kallade relationsritningar. 

Vintersäkra din Va-anläggning

Vi uppmanar alla fastighetsägare som inte vistas på ön över vintern att vintersäkra husets vattensystem genom att stänga av vatten och tömma ledningar där det finns frysrisk. Har ni inte uppvärmd ledning så stäng ventilen ute i backen.

Skräp i avloppet skapade stort stopp under påskhelgen

Spola absolut inte ned våtstarkt papper, bindor, tamponger, tops, våtservetter eller liknande föremål i toaletten.
– Här ska inte ned annat än det toaletten är avsedd för plus lite toapapper, säger Yngve Nilsson som är Va-ansvarig i styrelsen.  Skärpning! Den här gången bestod stoppet av mängder med Torky och fett, men även av tops och blå tejp. Andra gånger har vi hittat trasor och till och med strumpbyxor.
Under påskhelgen arbetade Yngve och Alf Segrén tre dagar med att spola rent en av föreningens huvudledningar fram till pumpstationen i Räkeviken. Stort tack till dem och till kommunens Va-jour som bistod med kraftfull spolutrustning.

Alla fastighetsägare har ett stort ansvar att informera även hyresgäster och besökare så att de inte belastar avloppsnätet med sådant som hör hemma i soppåsen. Stopp i avloppet kan göra att toaletter och avlopp inte kan användas tills felet är avhjälpt. Stopp kan också bli kostsamma att åtgärda och leda till översvämning i andra hus. Blir det stopp drabbas vi själva här på ön.

Vattenavstängning

Har du koll på var din vattenavstängning finns och om hur den fungerar? Orust kommun ska ta över samfällighetens vatten- och avloppsanläggning senast den 31 december 2024. Fram till dess behöver vi anpassa oss till kommunala regler och standarder på vissa delar av anläggningen. Varje fastighet måste bland annat ha en egen fungerande vattenavstängning (servis) i backen utanför huset. Ett flertal fastigheter har idag vattenavstängningen tillsammans med grannfastighet/er och kan därför inte stänga av vattnet utan att även stänga för grannen/arna.

Kontrollera hur det är med din fastighet och saknar du separat vattenavstängning i backen vill vi att du hör av dig till samfällighetens VA-ansvarig Yngve Nilsson, yngve.nilsson@telia.com eller telefon 0772-213085. Kontrollera även att stuprör för regnvatten inte är kopplat till avloppet då detta inte är tillåtet.