Kallelse till ordinarie föreningstämma för Käringöns Samfällighetsförening, lördagen 25 juli, 2020, kl 10.00 utomhus i Myra alternativt vid regn i Käringö Kyrka

Stämmans öppnande 
2Val av ordförande för stämman
3Val av sekreterare för stämman
4Val av två justerare tillika rösträknare
5Fråga om stämman har blivit behörigen utlyst
6Fastställande av dagordning
Styrelsens och revisorernas berättelse
Förslag till och fastställande av balans- och resultaträkning
Beslut om disponering av årets vinst/förlust
8Ansvarfrihet för styrelsen
9Styrelsens förslag till budget samt debiteringslängd
10Arvoden till styrelse och revisorer
11Förslag till stadgeändring om antalet revisorer
12Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
13Val av revisor och revisorssuppleant
14Val av valberedning
15Förslag till beslut om att ge styrelsen i uppdrag att begära omprövning av Lavön ga:3 med anledning av staketbygget
16Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
17Mötets avslutande

För att öka säkerheten på vår parkering i Tuvesvik är grindarna låsta hela dygnet från 8 juni

Tillgreppen och stölderna fortsätter på parkeringarna i Tuvesvik när grindarna är öppna. På uppmaning av polisen och med syfte att öka säkerheten har därför Samfällighetsföreningarna beslutat stänga grindarna även dagtid från den 8 juni. För att komma in och ut behöver du din tagg eller ditt mobilmobilnummer som du registrerat hos våra administratörer (instruktion finns på knappsatserna vid grindarna och bifogas nedan). Tänk därför på att vara i god tid i Tuvesvik, då det kommer att ta lite längre tid för in- och utpassering på parkeringen.

Gullholmens och Käringöns Samfällighetsföreningar.

Instruktioner för att öppna/stänga grindar vid Tuvesvik.

Öppna kör- eller gånggrind med tagg:

 1. Lägg taggen på porttelefonens knappsats, markeringen vid 5:an, för att öppna kör- eller gånggrind.
 2. Körgrind öppnas automatiskt, grinden skjuts åt sidan.  Låset till gånggrinden låses också upp automatiskt.
 3. Efter man har passerat körgrind så kommer grinden att stängas automatiskt. Efter man har passerat körgrinden kommer grinden att återgå till stängt läge. Gånggrinden kommer också att återgå till låst läge efter att man öppnat grinden via taggen.
 4. Med tagg öppnas endast kör- eller gånggrind vid det stället som man visar sin tagg vid. Instruktioner för öppning med telefon av kör- eller gånggrind via porttelefon:
  Du får endast släppa in egen avtalad gäst!
 5. Tryck på B tangenten, därefter slår du på porttelefonen in telefonnumret till den person ni skall besöka. Om det är du själv som glömt tagg så slår du in telefonnumret på samma sätt som ovan.
 6. Invänta svar.
 7. För att släppa in någon genom kör- eller gånggrind, tryck på 5:an på din egen telefon, då skall det öppnas. Detta gäller även om det är du själv som kommer och har glömt tagg enligt ovan.
 8. Stängningstid av kör- och gånggrind se punkt 3.
 9. Med öppning via telefon öppnas endast kör- eller gånggrind vid det stället som man är vid. När grindarna stängs så aktiveras även eltrådarna på insidan.

Vad skall man tänka på när man har fått taggen?
Det är en värdehandling som man absolut måste förvara så att ingen obehörig kommer åt den.
Om en tagg skulle försvinna så måste det omedelbart anmälas så att den kan makuleras.
Om mobilnumret ändras ska även detta anmälas skyndsamt.
Tappar du bort en tagg så får du betala 150 kr vilket avser föreningens kostnad för att ordna en ny.
Tappad tagg eller ändrat mobilnummer anmäls genom ett mejl till respektive förenings administration.

För Gullholmen info@gullholmensamfallighet.se och Käringön brita.elander@hotmail.com

I anmälan anger du:
·       fastighetsbeteckning,                                                                        
·       p-plats nummer
·       vilken tagg som ska makuleras, nr 1 eller nr 2 (som har kommit bort)

Parkeringen på Tuvesvik

Nu har vi haft staketet och låsanordningarna vid parkeringen i Tuvesvik igång i snart ett år. Staketet har gjort nytta och fungerat bra. 

I år kommer vi att kunna stå fritt på valfri parkering inom Käringöns område till och med mars månad. Från 1 april till 30 september, när fler kommer ut till ön, ska var och en parkera på sin egen plats. Övriga tider kommer du in och ut med tagg eller mobiltelefon. 

Du som har garage – tänk på att du själv har ansvar för att smörja garageportarna och byta batterier i dosan till låset. Olja och dinitrol samt instruktioner finns i brevlådan på mellersta garaget. 

Nya trafikregler och avgifter

Vägarna på Käringön är varken byggda för motorfordon eller tunga transporter. Varje gång ett fordon kör belastas vägen. Tunga och breda transporter kan göra stor skada. Kostnaden för att reparera vägarna har hittills fördelats på alla som äger hus på ön. Men lagar och regler ger en samfällighet möjlighet och skyldighet att också debitera de som kör fordon. Även fastighetsägare som anlitar transportörer utöver det vanliga t ex vid en stor ombyggnad ska betala extra.  
Inom ett antal år kommer vi att behöva lägga ny beläggning på vissa sträckor av vägen och det är kostsamt. För att minimera extradebitering på fastighetsägarna så har styrelsen valt att ta ut en riktad avgift. 

Från 1 januari gäller nya trafikregler och avgifter på Käringön.  

Trafik med motorfordon är förbjuden på Käringön. Etablerade företag verksamma på ön, som är beroende av ett eget motorfordon för regelbundna materialtransporter, kan som tidigare få dispens. Nytt är en årsavgift och att dispensen löper på kalenderår. 

För andra fordon, som tas ut för att köras på Käringön, krävs alltid dispens i förväg. Om du som fastighetsägare planerar en större ombyggnad måste du och din transportör ha tillstånd och betala en avgift. Tag gärna kontakt med vägansvarig i KSF i god tid för att lösa transporterna innan ni påbörjar ert projekt, om inte er entreprenör redan har dispens. 

Ett motorfordon som fått dispens ska självklart hålla sig till trafikreglerna som gäller på Käringön. Det ska vara så lite trafik som möjligt. Fordonet får inte användas till annat än man har tillstånd för och högsta hastighet är 10 km/tim. 

Läs de reviderade lokala trafikbestämmelserna för Käringön under Vägar.

Lösa lån för parkering

Du har möjlighet att lösa lån för parkering och garage på Tuvesvik. Då parkeringarna på Tuvesvik etablerades tog Käringöns samfällighetsförening, KSF ett lån för att täcka kostnaderna för de medlemmar, som då inte själva ville betala anläggningskostnaden. Då administrationen av lånen är resurskrävande, och det kan finnas privatekonomiska skäl för enskilda medlemmar att vilja lösa lånen, så erbjuder vi de medlemmar som önskar att lösa sina lån möjligheten att göra så vid ett tillfälle varje år. Lånen löper nu med cirka 2,36 % ränta. Ränta och amortering debiteras löpande de medlemmar som har lån. Årlig debitering för ränta och amortering per p-plats uppgår för närvarande till cirka 1 550 kronor och för garage ca 3 000 kronor per år

De medlemmar som väljer att lösa sina lån kommer att få en faktura på återstående lånebelopp samt ränta och därefter endast faktureras underhållskostnaden, vilken för närvarande är 475 kronor per år för parkeringsplats och 650 kronor för garage.

Du som är intresserad av denna möjlighet meddelar Brita Elander senast 30 november. Vi kommer då att att ge besked om återstående skuldbelopp, inklusive ränta tills lånet löses, och fakturerar dig resterande belopp för att därefter amortera motsvarande på föreningens lån.

Hanteringen av förtidslösen av lånen kräver en del handpåläggning varför vi erbjuder denna möjlighet en gång per år.

Invasiva växter på Käringön

Vi har dessvärre ett antal invasiva växter på Käringön. Den kanske mest besvärliga är parkslide. Parkslide är synnerligen besvärlig och kan orsaka skador på såväl vatten och avloppsledningar som husgrunder. Vi vill därför uppmärksamma er på detta tilltagande problem och uppmana de av er som har parkslide i närområdet runt era hus att aktivt bekämpa den. Googla gärna parkslide och läs Naturvårdverkets rekommendationer om hur den skall bekämpas. Observera att parkslide inte får slängas i kompost utan måste läggas i avfall för bränning.

Gamla båtar och skötsel mellan husen

Käringön är en fantastisk och unik ö. Marken mellan husen är överlag tillgänglig för alla. Styrelsen vill därför påminna om att du som fastighetsägare ska se till att det inte är skräpigt runt hus och bodar och att växtligheten sköts. Ett stort tack till alla er som pyntar och håller rent. Restmarkspolicyn finns uppsatt på anslagstavlan i hamnen.

Många gamla båtar ligger upplagda år efter år. Ett antal av dem som uppenbarligen inte används kommer vi att låta transportera bort. För att kunna göra detta formellt korrekt måste vi polisanmäla eller anmäla till kronofogden innan vi kan agera.

Vi påminner medlemmarna om att det finns möjlighet att bli av gamla båtar genom att kontakta Käringöns Sjötransport AB. (Bengt och Marie Österberg)