Uppskattad vinterväghållning, men en del okunskap om ansvaret

Årets vinter med väderomslag och temperaturvariationer har varit en utmaning för alla väghållare.  Kim Billberg har haft uppdraget att salta, sanda och snöröja samfällighetens vägar på Käringön. Föreningen har haft många insatser, som vi försökt anpassa till rådande situation. Styrelsen har tagit del av en mängd olika synpunkter på vinterväghållning. Det har varit mycket beröm, men också åsikter om att samfälligheten borde bekosta och utföra snöröjning efter enskilda önskemål.

Samfällighetsföreningen har ett väl avgränsat uppdrag, som finns beskrivet i Lantmäteriets anläggningsbeslut. Bifogad karta visar vilka vägar som ska skötas.

Karta med de vägar som ingår ga:2

Samverkan med Orust kommun

I november informerade vi om att styrelsen skrivit till Orust kommun angående ”marken mellan husen”. Sedan dess har kontakt etablerats med såväl politiker som ledande tjänstemän. Den gångna veckan har vi haft ett konstruktivt möte och är överens om att utveckla och etablera samverkansformer. Främst gäller det den unika miljön med fokus på restmarken. Vi kommer även att ha samtal om kommunens övertagande av samfällighetens vatten- och avloppsanläggning.

Satsning på Lille Väla och strandpaddans bevarande

Sedan flera år har vi sökt myndigheterna stöd för att få ordning på Lilla Väla, den igenväxta lilla dammen söder om kyrkan. Under förra året var biologiskt expertis ute på ön och deras slutsatser presenterades därefter i en rapport. Projektet är ett samarbete mellan Orust kommun och samfälligheten och har finansierats med statliga så kallade LONA-medel.

Ambitionen är att rensa upp både i och runt Lille Väla. Det finns flera skäl till detta – bland annat att ge landskapet ett mer ursprungligt utseende och även att ge den sällsynta strandpaddan – kallas också stinkpadda – möjlighet att leva i sin ursprungliga miljö. Strandpaddan är starkt hotad och är både rödlistad och fridlyst. Nu i vår har Länsstyrelsen avsatt pengar för ytterligare inventeringar av strandpaddorna och röjningsarbeten runt Lille Väla. Samtidigt måste vi i samfälligheten försöka anpassa skötseln av närliggande områden efter de rekommendationer som experter och myndigheter är överens om. Läs mer i rapporten ”Stinkpaddan på Käringön – åtgärder för långsiktigt bevarande”

Rapport om standpaddan på Käringön

Lantmäteribeslut om staketet och parkeringen på Tuvesvik

Efter en snart två år lång process har styrelsen tillsammans med Gullholmens samfällighetsföreningen nu fått ordning på de fastighetsjuridiska frågorna kring vårt parkeringsområde i ett nytt Lantmäteribeslut. Totalt inklusive byggnation, tekniska installationer, markköp och myndighetskontakter ser de ekonomiska ramarna ut att hålla.

Erbjudande att lösa ditt banklån för parkeringen på Tuvesvik

Flera fastighetsägare har efterfrågat möjlighet att betala av låneskulden för sin andel i parkeringsanläggningen på Tuvesvik. Inför kommande bankförfallodag finns nu möjlighet att lösa det lån som du har via samfälligheten. För föreningen innebär varje inlöst lån dessutom förenklad administration.

Berörda fastighetsägare får separata brev. Mejla karingons.samfallighet@telia.com senast den 15 april om du vill utnyttja möjligheten att lösa ”parkeringslånet”.

Tillfällig förtöjning på Tuvesvik

Platser för tillfällig förtöjning på Tuvesvik ska utredas. Politikerna i kommunstyrelsen beslutade 28 oktober att göra en utredning om möjliga platser för tillfälliga förtöjningsplatser på Tuvesvik.Flytbryggan som många tidigare använt har sålts som badbrygga till dem som bor i de nybyggda husen. Det kommunen nu ska göra är finna markområden. 

Samfälligheten är naturligtvis intresserad av att vi kan komma till våra parkeringsplatser sjövägen på olika sätt, men det kommer inte att bli aktuellt för oss att driva anläggningen. 

Många sjuka träd på Käringön

Olyckligtvis har alm- och asksjukan drabbat även Käringön. Så är det tyvärr. En lekman kan i princip bara diagnosticera sjukdomarna om bladen torkar och faller av på sommaren. Vi har varit i kontakt med expertis på kommunen, länsstyrelsen, Naturbruksförvaltningen VGR och SLU i Uppsala i ärendet:

Almsjuka – det man måste göra är att identifiera och ta ned sjuka almar före vårens ankomst för att undvika att sjukdomen sprider sig. Resterna måste sedan eldas upp/destrueras för att dämpa smittspridningen. Vi har under hösten försökt märka upp så många träd som möjligt för fällning. Om du misstänker att du har sett något sjukt träd vill vi gärna att du tar kontakt med oss. Vi kommer att skicka prover till SLU som kan svara på om ett träd är sjukt.

Asksjuka – infekterade träd kan stå kvar (om de inte utgör en fara om de skulle ramla eller ser för risiga ut) eftersom smittspridningen inte går att hejda i alla fall. Man har sett att vissa askar har motståndskraft mot sjukdomen. Asken sprider sig dessutom ganska lätt så om man har tur så kan nya, motståndskraftiga, träd växa upp så småningom.

Mer att läsa om sjukdomarna hittar du lätt på webben. Ett exempel:

Almsjukan, Wikipedia

Askskottsjuka, Länsstyrelsen

Vi värnar den unika miljön

Styrelsen agerar för att värna den unika miljön och har därför skrivit till kommunen. Käringön är på många sätt unikt. Det är viktigt att ta vara på och vårda de fantastiska värden som finns här. På senare år har styrelsen och många medlemmar noterat att ”marken mellan husen” tas i anspråk för privata ändamål. Tyvärr händer det allt oftare att de varsamhetskrav och regelverk som gäller för att säkerställa den unika miljön på Käringön inte följs. Samfälligheten och dess medlemmar har i förvaltningen av den så kallade restmarken skyldighet att följa detaljplanens intentioner.

Styrelsen har därför skrivit till Orust kommun för att få till stånd bättre information och tillsyn. Något som uppmärksammats av Lokaltidningen. Brevet till kommunen kan du läsa här. Den mark som samfälligheten förvaltar är till för alla – både boende och besökare. Vi har gemensamt ansvar för den så kallade restmarken. På detaljplanen är områdena gröna och grå och markerade med TNfgx och Vx. Kartan och de regler som gäller för mark och byggnation på Käringön finns på kommunens webbplats.

Vattenavstängning

Har du koll på var din vattenavstängning finns och om hur den fungerar? Orust kommun ska ta över samfällighetens vatten- och avloppsanläggning senast den 31 december 2024. Fram till dess behöver vi anpassa oss till kommunala regler och standarder på vissa delar av anläggningen. Varje fastighet måste bland annat ha en egen fungerande vattenavstängning (servis) i backen utanför huset. Ett flertal fastigheter har idag vattenavstängningen tillsammans med grannfastighet/er och kan därför inte stänga av vattnet utan att även stänga för grannen/arna.

Kontrollera hur det är med din fastighet och saknar du separat vattenavstängning i backen vill vi att du hör av dig till samfällighetens VA-ansvarig Yngve Nilsson, yngve.nilsson@telia.com eller telefon 0772-213085. Kontrollera även att stuprör för regnvatten inte är kopplat till avloppet då detta inte är tillåtet.