Information om kommunens övertagande av samfällighetens va-anläggning Käringön

Sedan årsmötet i juli, i somras, har styrelsen arbetat vidare med kommunens övertagande av vår va-anläggning. En stötesten har hela tiden varit om kommunen har rätt att ta ut anläggningsavgifter av fastighetsägarna vid övertagandet och i så fall för vad. Styrelsen har hela tiden strävat efter att få till en helhetslösning, som innefattar samtliga aspekter på övertagandet, inklusive eventuella tillkommande anläggningsavgifter.

Vår position har varit att det absolut övervägande antalet fastigheter (minst 95%) redan har betalat anläggningsavgifter och att man inte kan ta betalt två gånger för samma nyttighet, även om huvudmannaskapet växlat från staten till kommunen. Om trots detta nya avgifter ska tas ut, så ska de vara skäliga och motsvara kommunens eventuella merkostnader för övertagandet.

Kommunen har avvisat vårt krav att lösa frågan om anläggningsavgifter i övertagandeavtalet och hävdar att detta kommer att vara en fråga mellan kommunen och de enskilda fastighetsägarna.

Efter övertagandet, som skall ske senast 31 december i år, kommer samfällighetsföreningen inte längre att kunna vara en part i frågan och vi kan då, som enskilda fastighetsägare, behöva agera i frågan, enskilt eller i grupp.

Styrelsen har, via en etablerad advokatbyrå med gedigen erfarenhet från va-frågor, tagit in en juridisk bedömning av hur rättsläget, i frågan om eventuella tillkommande avgifter, är. Utredningen har styrkt oss i att våra utgångspunkter är rimliga.

Vi har även engagerat en väletablerad konsultbyrå för att bedöma anläggningens status och värde.  Statusen på anläggningen har bedömts vara god och värdet har bedömts till ett betydligt högre värde än kommunens motsvarande konsultvärdering. Parterna har därmed ännu inte samsyn på värdet.

Vi kommer att fortsätta att arbeta vidare för en helhetslösning och håller på att lyfta frågan högre upp inom kommunen, för att söka hitta en förhandlingslösning.

Styrelsen för Käringöns samfällighetsförening