Strandstädning lördagen den 15 maj mellan 10 och 14

Plastdunkar, flaskor, tampar, gamla skor och annat skräp förfular och skapar miljöproblem utefter kusten. Här på Käringön städar vi liksom tidigare år ilandflutet skräp runt öns vikar och stränder.
Alla som vill och kan träffas den 15 maj vid Seglarhotellet i Öviken mellan 09.00 och 10.00.
Vi sprider ut starttiden med hänsyn till pandemin och räknar med att hålla på till 14.00. Tag på oömma kläder och ta med handskar. Vi håller med plastsäckar. Om ni undrar över något når ni oss på 0304 – 56164 (Leif Norling) och 0708 – 455677 (Johan Paulsen). Arrangörer är Käringöns Företagarförening och Käringöns Samfällighetsförening. Välkomna!

Satsning på Lille Väla och strandpaddans bevarande

Sedan flera år har vi sökt myndigheterna stöd för att få ordning på Lilla Väla, den igenväxta lilla dammen söder om kyrkan. Under förra året var biologiskt expertis ute på ön och deras slutsatser presenterades därefter i en rapport. Projektet är ett samarbete mellan Orust kommun och samfälligheten och har finansierats med statliga så kallade LONA-medel.

Ambitionen är att rensa upp både i och runt Lille Väla. Det finns flera skäl till detta – bland annat att ge landskapet ett mer ursprungligt utseende och även att ge den sällsynta strandpaddan – kallas också stinkpadda – möjlighet att leva i sin ursprungliga miljö. Strandpaddan är starkt hotad och är både rödlistad och fridlyst. Nu i vår har Länsstyrelsen avsatt pengar för ytterligare inventeringar av strandpaddorna och röjningsarbeten runt Lille Väla. Samtidigt måste vi i samfälligheten försöka anpassa skötseln av närliggande områden efter de rekommendationer som experter och myndigheter är överens om. Läs mer i rapporten ”Stinkpaddan på Käringön – åtgärder för långsiktigt bevarande”

Rapport om standpaddan på Käringön

Många sjuka träd på Käringön

Olyckligtvis har alm- och asksjukan drabbat även Käringön. Så är det tyvärr. En lekman kan i princip bara diagnosticera sjukdomarna om bladen torkar och faller av på sommaren. Vi har varit i kontakt med expertis på kommunen, länsstyrelsen, Naturbruksförvaltningen VGR och SLU i Uppsala i ärendet:

Almsjuka – det man måste göra är att identifiera och ta ned sjuka almar före vårens ankomst för att undvika att sjukdomen sprider sig. Resterna måste sedan eldas upp/destrueras för att dämpa smittspridningen. Vi har under hösten försökt märka upp så många träd som möjligt för fällning. Om du misstänker att du har sett något sjukt träd vill vi gärna att du tar kontakt med oss. Vi kommer att skicka prover till SLU som kan svara på om ett träd är sjukt.

Asksjuka – infekterade träd kan stå kvar (om de inte utgör en fara om de skulle ramla eller ser för risiga ut) eftersom smittspridningen inte går att hejda i alla fall. Man har sett att vissa askar har motståndskraft mot sjukdomen. Asken sprider sig dessutom ganska lätt så om man har tur så kan nya, motståndskraftiga, träd växa upp så småningom.

Mer att läsa om sjukdomarna hittar du lätt på webben. Ett exempel:

Almsjukan, Wikipedia

Askskottsjuka, Länsstyrelsen

Vi värnar den unika miljön

Styrelsen agerar för att värna den unika miljön och har därför skrivit till kommunen. Käringön är på många sätt unikt. Det är viktigt att ta vara på och vårda de fantastiska värden som finns här. På senare år har styrelsen och många medlemmar noterat att ”marken mellan husen” tas i anspråk för privata ändamål. Tyvärr händer det allt oftare att de varsamhetskrav och regelverk som gäller för att säkerställa den unika miljön på Käringön inte följs. Samfälligheten och dess medlemmar har i förvaltningen av den så kallade restmarken skyldighet att följa detaljplanens intentioner.

Styrelsen har därför skrivit till Orust kommun för att få till stånd bättre information och tillsyn. Något som uppmärksammats av Lokaltidningen. Brevet till kommunen kan du läsa här. Den mark som samfälligheten förvaltar är till för alla – både boende och besökare. Vi har gemensamt ansvar för den så kallade restmarken. På detaljplanen är områdena gröna och grå och markerade med TNfgx och Vx. Kartan och de regler som gäller för mark och byggnation på Käringön finns på kommunens webbplats.

Invasiva växter på Käringön

Vi har dessvärre ett antal invasiva växter på Käringön. Den kanske mest besvärliga är parkslide. Parkslide är synnerligen besvärlig och kan orsaka skador på såväl vatten och avloppsledningar som husgrunder. Vi vill därför uppmärksamma er på detta tilltagande problem och uppmana de av er som har parkslide i närområdet runt era hus att aktivt bekämpa den. Googla gärna parkslide och läs Naturvårdverkets rekommendationer om hur den skall bekämpas. Observera att parkslide inte får slängas i kompost utan måste läggas i avfall för bränning.

Gamla båtar och skötsel mellan husen

Käringön är en fantastisk och unik ö. Marken mellan husen är överlag tillgänglig för alla. Styrelsen vill därför påminna om att du som fastighetsägare ska se till att det inte är skräpigt runt hus och bodar och att växtligheten sköts. Ett stort tack till alla er som pyntar och håller rent. Restmarkspolicyn finns uppsatt på anslagstavlan i hamnen.

Många gamla båtar ligger upplagda år efter år. Ett antal av dem som uppenbarligen inte används kommer vi att låta transportera bort. För att kunna göra detta formellt korrekt måste vi polisanmäla eller anmäla till kronofogden innan vi kan agera.

Vi påminner medlemmarna om att det finns möjlighet att bli av gamla båtar genom att kontakta Käringöns Sjötransport AB. (Bengt och Marie Österberg)