Nya trafikregler och avgifter

Vägarna på Käringön är varken byggda för motorfordon eller tunga transporter. Varje gång ett fordon kör belastas vägen. Tunga och breda transporter kan göra stor skada. Kostnaden för att reparera vägarna har hittills fördelats på alla som äger hus på ön. Men lagar och regler ger en samfällighet möjlighet och skyldighet att också debitera de som kör fordon. Även fastighetsägare som anlitar transportörer utöver det vanliga t ex vid en stor ombyggnad ska betala extra.  
Inom ett antal år kommer vi att behöva lägga ny beläggning på vissa sträckor av vägen och det är kostsamt. För att minimera extradebitering på fastighetsägarna så har styrelsen valt att ta ut en riktad avgift. 

Från 1 januari gäller nya trafikregler och avgifter på Käringön.  

Trafik med motorfordon är förbjuden på Käringön. Etablerade företag verksamma på ön, som är beroende av ett eget motorfordon för regelbundna materialtransporter, kan som tidigare få dispens. Nytt är en årsavgift och att dispensen löper på kalenderår. 

För andra fordon, som tas ut för att köras på Käringön, krävs alltid dispens i förväg. Om du som fastighetsägare planerar en större ombyggnad måste du och din transportör ha tillstånd och betala en avgift. Tag gärna kontakt med vägansvarig i KSF i god tid för att lösa transporterna innan ni påbörjar ert projekt, om inte er entreprenör redan har dispens. 

Ett motorfordon som fått dispens ska självklart hålla sig till trafikreglerna som gäller på Käringön. Det ska vara så lite trafik som möjligt. Fordonet får inte användas till annat än man har tillstånd för och högsta hastighet är 10 km/tim. 

Läs de reviderade lokala trafikbestämmelserna för Käringön under Vägar.

Lösa lån för parkering

Du har möjlighet att lösa lån för parkering och garage på Tuvesvik. Då parkeringarna på Tuvesvik etablerades tog Käringöns samfällighetsförening, KSF ett lån för att täcka kostnaderna för de medlemmar, som då inte själva ville betala anläggningskostnaden. Då administrationen av lånen är resurskrävande, och det kan finnas privatekonomiska skäl för enskilda medlemmar att vilja lösa lånen, så erbjuder vi de medlemmar som önskar att lösa sina lån möjligheten att göra så vid ett tillfälle varje år. Lånen löper nu med cirka 2,36 % ränta. Ränta och amortering debiteras löpande de medlemmar som har lån. Årlig debitering för ränta och amortering per p-plats uppgår för närvarande till cirka 1 550 kronor och för garage ca 3 000 kronor per år

De medlemmar som väljer att lösa sina lån kommer att få en faktura på återstående lånebelopp samt ränta och därefter endast faktureras underhållskostnaden, vilken för närvarande är 475 kronor per år för parkeringsplats och 650 kronor för garage.

Du som är intresserad av denna möjlighet meddelar Brita Elander senast 30 november. Vi kommer då att att ge besked om återstående skuldbelopp, inklusive ränta tills lånet löses, och fakturerar dig resterande belopp för att därefter amortera motsvarande på föreningens lån.

Hanteringen av förtidslösen av lånen kräver en del handpåläggning varför vi erbjuder denna möjlighet en gång per år.

Invasiva växter på Käringön

Vi har dessvärre ett antal invasiva växter på Käringön. Den kanske mest besvärliga är parkslide. Parkslide är synnerligen besvärlig och kan orsaka skador på såväl vatten och avloppsledningar som husgrunder. Vi vill därför uppmärksamma er på detta tilltagande problem och uppmana de av er som har parkslide i närområdet runt era hus att aktivt bekämpa den. Googla gärna parkslide och läs Naturvårdverkets rekommendationer om hur den skall bekämpas. Observera att parkslide inte får slängas i kompost utan måste läggas i avfall för bränning.

Gamla båtar och skötsel mellan husen

Käringön är en fantastisk och unik ö. Marken mellan husen är överlag tillgänglig för alla. Styrelsen vill därför påminna om att du som fastighetsägare ska se till att det inte är skräpigt runt hus och bodar och att växtligheten sköts. Ett stort tack till alla er som pyntar och håller rent. Restmarkspolicyn finns uppsatt på anslagstavlan i hamnen.

Många gamla båtar ligger upplagda år efter år. Ett antal av dem som uppenbarligen inte används kommer vi att låta transportera bort. För att kunna göra detta formellt korrekt måste vi polisanmäla eller anmäla till kronofogden innan vi kan agera.

Vi påminner medlemmarna om att det finns möjlighet att bli av gamla båtar genom att kontakta Käringöns Sjötransport AB. (Bengt och Marie Österberg)

Orust kommun tar över

Orust kommun får ansvar för vatten- och avloppsanläggningen på Käringön
Från 2024 ska Käringön ha kommunalt vatten och avlopp. Länsstyrelsen har nu tagit beslut och förelagt Orust kommun att inrätta ett verksamhetsområde och se till att en allmän va-anläggning för spillvatten och dricksvatten ordnas för fastigheterna på Käringön. Den allmänna anläggningen ska vara genomförd senast den 31 december 2024.
Senast den 31 december 2021 ska Orust kommun redovisa en beskrivning och en tidsplan för hur detta ska gå till.

De närmaste åren kommer styrelsen att arbeta hårt för att överlåtelsen ska gå så smidigt som möjligt. Du som medlem kommer naturligtvis att bli informerad och delaktig i de olika steg, som kommer att bli aktuella framöver.

Staket på plats

Sedan 1 april är staket på plats och låsanordningarna vid parkeringen i Tuvesvik igång. Utöver att några taggar behövde kodas om verkar det mesta ha gått enligt planerna.

Parkeringen är öppen mellan 06:00 och 20:00 under sommarsäsongen. Övriga tider kommer vi in och ut med tagg eller mobiltelefon. Prova gärna att använda mobiltelefonen någon gång och kontrollera att det fungerar, dvs att korrekt mobilnummer är registrerat.