Skräp i avloppet skapade stort stopp under påskhelgen

Spola absolut inte ned våtstarkt papper, bindor, tamponger, tops, våtservetter eller liknande föremål i toaletten.
– Här ska inte ned annat än det toaletten är avsedd för plus lite toapapper, säger Yngve Nilsson som är Va-ansvarig i styrelsen.  Skärpning! Den här gången bestod stoppet av mängder med Torky och fett, men även av tops och blå tejp. Andra gånger har vi hittat trasor och till och med strumpbyxor.
Under påskhelgen arbetade Yngve och Alf Segrén tre dagar med att spola rent en av föreningens huvudledningar fram till pumpstationen i Räkeviken. Stort tack till dem och till kommunens Va-jour som bistod med kraftfull spolutrustning.

Alla fastighetsägare har ett stort ansvar att informera även hyresgäster och besökare så att de inte belastar avloppsnätet med sådant som hör hemma i soppåsen. Stopp i avloppet kan göra att toaletter och avlopp inte kan användas tills felet är avhjälpt. Stopp kan också bli kostsamma att åtgärda och leda till översvämning i andra hus. Blir det stopp drabbas vi själva här på ön.

Strandstädning lördagen den 15 maj mellan 10 och 14

Plastdunkar, flaskor, tampar, gamla skor och annat skräp förfular och skapar miljöproblem utefter kusten. Här på Käringön städar vi liksom tidigare år ilandflutet skräp runt öns vikar och stränder.
Alla som vill och kan träffas den 15 maj vid Seglarhotellet i Öviken mellan 09.00 och 10.00.
Vi sprider ut starttiden med hänsyn till pandemin och räknar med att hålla på till 14.00. Tag på oömma kläder och ta med handskar. Vi håller med plastsäckar. Om ni undrar över något når ni oss på 0304 – 56164 (Leif Norling) och 0708 – 455677 (Johan Paulsen). Arrangörer är Käringöns Företagarförening och Käringöns Samfällighetsförening. Välkomna!

Årsstämma 31 juli

Boka in lördagen den 31 juli för årsstämma. Då får du information om vad som hänt under det gångna året och vilka utmaningar som väntar kommande år. Styrelsen redovisar som vanligt bokslut och ger förslag till budget och årsavgifter. Naturligtvis kan du ställa frågor. Dessutom kommer ordförande och några ledamöter att väljas. Mötet hålls i kyrkan eller på Myra beroende på väder och pandemiläge.

Faktura bara en gång om året

Samfälligheten kommer i fortsättningen att skicka endast en faktura om året för de fasta avgifterna. Enklare och billigare för alla. Årsfakturan kommer att skickas till respektive fastighets kontaktperson 31 juli med betalning senast 31 augusti förutsatt att årsstämman godkänner de nya debiteringsrutinerna. Fakturan för vattenförbrukningen kommer senare under hösten.
Du som av något skäl vill dela upp betalningarna under året kan höra av dig till Brita och begära att få delfakturor.

Inga cyklar och sparkcyklar på vägarna sommartid

Under sommaren är det fullt av människor som traskar på våra vägar. En del går raskt, andra flanerar, små barn leker och åter andra drar en kärra med last. Vägarna är smala, backiga och slingrar över ön. Därför har vi sedan många år regler om att inte cykla mellan 15 juni och 15 augusti. Det gäller även skateboard, hoverboard och sparkcyklar. Hjälp gärna till att berätta om våra trafikregler, så att både boende och gäster fortsätter att visa hänsyn på vägarna. När Sjöräddningen får larm cyklar de naturligtvis utan begränsning.

Uppskattad vinterväghållning, men en del okunskap om ansvaret

Årets vinter med väderomslag och temperaturvariationer har varit en utmaning för alla väghållare.  Kim Billberg har haft uppdraget att salta, sanda och snöröja samfällighetens vägar på Käringön. Föreningen har haft många insatser, som vi försökt anpassa till rådande situation. Styrelsen har tagit del av en mängd olika synpunkter på vinterväghållning. Det har varit mycket beröm, men också åsikter om att samfälligheten borde bekosta och utföra snöröjning efter enskilda önskemål.

Samfällighetsföreningen har ett väl avgränsat uppdrag, som finns beskrivet i Lantmäteriets anläggningsbeslut. Bifogad karta visar vilka vägar som ska skötas.

Karta med de vägar som ingår ga:2

Samverkan med Orust kommun

I november informerade vi om att styrelsen skrivit till Orust kommun angående ”marken mellan husen”. Sedan dess har kontakt etablerats med såväl politiker som ledande tjänstemän. Den gångna veckan har vi haft ett konstruktivt möte och är överens om att utveckla och etablera samverkansformer. Främst gäller det den unika miljön med fokus på restmarken. Vi kommer även att ha samtal om kommunens övertagande av samfällighetens vatten- och avloppsanläggning.

Satsning på Lille Väla och strandpaddans bevarande

Sedan flera år har vi sökt myndigheterna stöd för att få ordning på Lilla Väla, den igenväxta lilla dammen söder om kyrkan. Under förra året var biologiskt expertis ute på ön och deras slutsatser presenterades därefter i en rapport. Projektet är ett samarbete mellan Orust kommun och samfälligheten och har finansierats med statliga så kallade LONA-medel.

Ambitionen är att rensa upp både i och runt Lille Väla. Det finns flera skäl till detta – bland annat att ge landskapet ett mer ursprungligt utseende och även att ge den sällsynta strandpaddan – kallas också stinkpadda – möjlighet att leva i sin ursprungliga miljö. Strandpaddan är starkt hotad och är både rödlistad och fridlyst. Nu i vår har Länsstyrelsen avsatt pengar för ytterligare inventeringar av strandpaddorna och röjningsarbeten runt Lille Väla. Samtidigt måste vi i samfälligheten försöka anpassa skötseln av närliggande områden efter de rekommendationer som experter och myndigheter är överens om. Läs mer i rapporten ”Stinkpaddan på Käringön – åtgärder för långsiktigt bevarande”

Rapport om standpaddan på Käringön