Skötseln av våra grönområden

En del har reagerat på att en medlem röjt sly och buskar på en större yta och sedan slängt materialet i en bergsskreva. Vi är medvetna om detta och avser att lyfta detta till en styrelsefråga.

En del av samfällighetens uppdrag är att förvalta öns grönområden. Eftersom alla fastigheter på Käringön ingår i samfälligheten så har alla fastighetsägare ett skötselansvar som går utanför egna fastigheten. Runt våra hus ska vi hålla efter naturmarken, ansa buskar och sly och klippa gräsytor. Självklart stämmer vi av med våra grannar och tar hand om det som rensats bort.

Ingen kan göra allt. Men alla kan göra något. En stulen devis, men en bra utgångspunkt för oss medlemmar når det gäller bevarandet av öns sköna naturvärden och vår gemenskap.

Röjning och grävning i och kring Lille Väla genomförd

Kring Lilla Väla, den lilla dammen söder om kyrkan, har Trossö Natur AB röjt sly och sediment i akt och mening att öppna upp vattenytorna i den norra delen av dammen. Detta genomfördes vecka 46 och finansierades av länsstyrelsen. Schaktmassorna har fördelats till olika platser på ön. På vissa ställen återstår utjämning av jordmassorna. 

Sjuka träd avverkade

Under oktober har vi i samarbete med Ö-rådet låtit fälla ett större antal sjuka/döda almar på ön. Fällningen genomfördes av personal från Orust kommun, biträdda av medlemmar i styrelsen. Som en del i hanterande av de fällda träden har KSF köpt in en vedklyv med vilken en större mängd ved tagits fram. Veden ligger staplad vid boulebanan på Myra och medlemmar är välkomna att hämta gratis. Den behöver dock torka innan den eldas.

Vedklyven kan samfällighetens medlemmar hyra vid behov. I sammanhanget vill vi påminna om att det inte är tillåtet att fälla träd på ön utan tillstånd från samfällighetens styrelse som i sin tur kontaktar kommunen. Men om så sker finns alltså klyven att hyra: 200 kr per dygn, 350 kr per helg. Klyven är av konsumentmodell, enfas, 240 volt. Kontaktperson är restmarksansvarig, Johan Paulsen.
För medlemmar som röjer sly kring sina fastigheter vill vi påminna om möjligheten att hyra KSF:s flistugg. 100 kr per dag. Enfas, 240 volt. Ett effektivt sätt att få undan sly med.

Vinterväghållningen – förberedelserna på plats

Traktorn är utrustad, sandlådor finns på plats vid de mest utsatta vägavsnitten och personal är vidtalad. I vinter kommer Kim Billberg, Anders Bagge och Niklas Olsson att sköta vinterväghållningen på samfällighetens vägar.
På årsmötet i somras togs beslut om hur, när och var halkbekämpning och snöröjning ska ske.
Dokumenten finns på föreningens webbplats: käringön-ksf.se/vagar/
När halkan slår till kan vi själva ofta göra en insats. Ta då salt eller flis i de sandlådor som finns utplacerade och strö ut. 
Vill du uppmärksamma oss på någon sträcka, som behöver åtgärdas eller om du har några frågor kontaktar du samfällighetens vägansvarige Lennart Bernhardtz, telefon 0705-801972.  

Samverkan med Orust kommun

Som vi nämnde på årsmötet så håller Orust kommun på att omorganisera några av sina sektorer för att fungera effektivare och vi har märkt ett ökat intresse för våra ö-frågor. Styrelsen fortsätter därför arbetet med att förbättra kommunikationen med kommunen inom flera områden, såsom vatten- och avlopp, papperskorgar/turistsopor, markfrågor och bygglovsärenden. Den gångna veckan har vi haft möte på plats ute på ön med kommunens byggenhet och vi är från båda parter överens om att utveckla samverkansformer.

Restaurering av dammen Lille Väla 15 – 19 november

Under vecka 46, måndag 15:e till fredag 19:e november, kommer det ske grävningar i norra delen av Lille Väla för att ta bort vattenväxter, vass och slam. Avsikten är att få fram berget och skapa grunda solbelysta vattensamlingar. Sly och buskar runt dammen ska också tas bort. Arbetet utförs av en naturvårdsentreprenör på uppdrag av Länsstyrelsen och i samarbete med Orust kommun. Några mindre dammar på västra sidan av ön ute i bergen kommer också att rensas. Detta görs för att få bukt med övergödning och för att bereda goda lekplatser för den artskyddade Strandpaddan. 
Arbetet kommer att innebära viss störning, bl.a. från maskiner och frakter av schaktmassor. Men vi får en upprensad och fin liten damm, så ta med skridskor i vinter om det fryser till!
Åtgärderna beskrivs i den rapport som togs fram förra året. Se fil ”Stinkpaddan på Käringön – Åtgärder för långsiktigt bevarande”

Sjuka träd på Käringön – vi behöver hjälp

Som vi tidigare berättat så har Käringöns almar (och även askar) drabbats av sjukdomar. I almarnas fall handlar det om den så kallade almsplintborren som ger sig på träden. Det finns i princip inget att göra åt detta, och rekommendationen är att ta ned almar så snart man kan.

Av det skälet kommer personal från Orust kommun att ta ned utpekade sjuka träd på ön tisdag den 19 oktober. Det gäller almar i Prästgårdens trädgård samt de tre-fyra stora almar som står vid Myra, mellan boulebanan och kyrkomuren.

I samband med detta så kommer det behövas hjälp att hantera det fällda virket, och vi tar tacksamt emot all hjälp vi kan få. Om någon har en vedklyv att låna ut så hör av er till oss.

Skräp i avloppet skapade stort stopp under påskhelgen

Spola absolut inte ned våtstarkt papper, bindor, tamponger, tops, våtservetter eller liknande föremål i toaletten.
– Här ska inte ned annat än det toaletten är avsedd för plus lite toapapper, säger Yngve Nilsson som är Va-ansvarig i styrelsen.  Skärpning! Den här gången bestod stoppet av mängder med Torky och fett, men även av tops och blå tejp. Andra gånger har vi hittat trasor och till och med strumpbyxor.
Under påskhelgen arbetade Yngve och Alf Segrén tre dagar med att spola rent en av föreningens huvudledningar fram till pumpstationen i Räkeviken. Stort tack till dem och till kommunens Va-jour som bistod med kraftfull spolutrustning.

Alla fastighetsägare har ett stort ansvar att informera även hyresgäster och besökare så att de inte belastar avloppsnätet med sådant som hör hemma i soppåsen. Stopp i avloppet kan göra att toaletter och avlopp inte kan användas tills felet är avhjälpt. Stopp kan också bli kostsamma att åtgärda och leda till översvämning i andra hus. Blir det stopp drabbas vi själva här på ön.

Strandstädning lördagen den 15 maj mellan 10 och 14

Plastdunkar, flaskor, tampar, gamla skor och annat skräp förfular och skapar miljöproblem utefter kusten. Här på Käringön städar vi liksom tidigare år ilandflutet skräp runt öns vikar och stränder.
Alla som vill och kan träffas den 15 maj vid Seglarhotellet i Öviken mellan 09.00 och 10.00.
Vi sprider ut starttiden med hänsyn till pandemin och räknar med att hålla på till 14.00. Tag på oömma kläder och ta med handskar. Vi håller med plastsäckar. Om ni undrar över något når ni oss på 0304 – 56164 (Leif Norling) och 0708 – 455677 (Johan Paulsen). Arrangörer är Käringöns Företagarförening och Käringöns Samfällighetsförening. Välkomna!