Lantmäteribeslut om staketet och parkeringen på Tuvesvik

Efter en snart två år lång process har styrelsen tillsammans med Gullholmens samfällighetsföreningen nu fått ordning på de fastighetsjuridiska frågorna kring vårt parkeringsområde i ett nytt Lantmäteribeslut. Totalt inklusive byggnation, tekniska installationer, markköp och myndighetskontakter ser de ekonomiska ramarna ut att hålla.

Erbjudande att lösa ditt banklån för parkeringen på Tuvesvik

Flera fastighetsägare har efterfrågat möjlighet att betala av låneskulden för sin andel i parkeringsanläggningen på Tuvesvik. Inför kommande bankförfallodag finns nu möjlighet att lösa det lån som du har via samfälligheten. För föreningen innebär varje inlöst lån dessutom förenklad administration.

Berörda fastighetsägare får separata brev. Mejla karingons.samfallighet@telia.com senast den 15 april om du vill utnyttja möjligheten att lösa ”parkeringslånet”.

Tillfällig förtöjning på Tuvesvik

Platser för tillfällig förtöjning på Tuvesvik ska utredas. Politikerna i kommunstyrelsen beslutade 28 oktober att göra en utredning om möjliga platser för tillfälliga förtöjningsplatser på Tuvesvik.Flytbryggan som många tidigare använt har sålts som badbrygga till dem som bor i de nybyggda husen. Det kommunen nu ska göra är finna markområden. 

Samfälligheten är naturligtvis intresserad av att vi kan komma till våra parkeringsplatser sjövägen på olika sätt, men det kommer inte att bli aktuellt för oss att driva anläggningen. 

Många sjuka träd på Käringön

Olyckligtvis har alm- och asksjukan drabbat även Käringön. Så är det tyvärr. En lekman kan i princip bara diagnosticera sjukdomarna om bladen torkar och faller av på sommaren. Vi har varit i kontakt med expertis på kommunen, länsstyrelsen, Naturbruksförvaltningen VGR och SLU i Uppsala i ärendet:

Almsjuka – det man måste göra är att identifiera och ta ned sjuka almar före vårens ankomst för att undvika att sjukdomen sprider sig. Resterna måste sedan eldas upp/destrueras för att dämpa smittspridningen. Vi har under hösten försökt märka upp så många träd som möjligt för fällning. Om du misstänker att du har sett något sjukt träd vill vi gärna att du tar kontakt med oss. Vi kommer att skicka prover till SLU som kan svara på om ett träd är sjukt.

Asksjuka – infekterade träd kan stå kvar (om de inte utgör en fara om de skulle ramla eller ser för risiga ut) eftersom smittspridningen inte går att hejda i alla fall. Man har sett att vissa askar har motståndskraft mot sjukdomen. Asken sprider sig dessutom ganska lätt så om man har tur så kan nya, motståndskraftiga, träd växa upp så småningom.

Mer att läsa om sjukdomarna hittar du lätt på webben. Ett exempel:

Almsjukan, Wikipedia

Askskottsjuka, Länsstyrelsen

Vi värnar den unika miljön

Styrelsen agerar för att värna den unika miljön och har därför skrivit till kommunen. Käringön är på många sätt unikt. Det är viktigt att ta vara på och vårda de fantastiska värden som finns här. På senare år har styrelsen och många medlemmar noterat att ”marken mellan husen” tas i anspråk för privata ändamål. Tyvärr händer det allt oftare att de varsamhetskrav och regelverk som gäller för att säkerställa den unika miljön på Käringön inte följs. Samfälligheten och dess medlemmar har i förvaltningen av den så kallade restmarken skyldighet att följa detaljplanens intentioner.

Styrelsen har därför skrivit till Orust kommun för att få till stånd bättre information och tillsyn. Något som uppmärksammats av Lokaltidningen. Brevet till kommunen kan du läsa här. Den mark som samfälligheten förvaltar är till för alla – både boende och besökare. Vi har gemensamt ansvar för den så kallade restmarken. På detaljplanen är områdena gröna och grå och markerade med TNfgx och Vx. Kartan och de regler som gäller för mark och byggnation på Käringön finns på kommunens webbplats.

Vattenavstängning

Har du koll på var din vattenavstängning finns och om hur den fungerar? Orust kommun ska ta över samfällighetens vatten- och avloppsanläggning senast den 31 december 2024. Fram till dess behöver vi anpassa oss till kommunala regler och standarder på vissa delar av anläggningen. Varje fastighet måste bland annat ha en egen fungerande vattenavstängning (servis) i backen utanför huset. Ett flertal fastigheter har idag vattenavstängningen tillsammans med grannfastighet/er och kan därför inte stänga av vattnet utan att även stänga för grannen/arna.

Kontrollera hur det är med din fastighet och saknar du separat vattenavstängning i backen vill vi att du hör av dig till samfällighetens VA-ansvarig Yngve Nilsson, yngve.nilsson@telia.com eller telefon 0772-213085. Kontrollera även att stuprör för regnvatten inte är kopplat till avloppet då detta inte är tillåtet.

Kallelse till ordinarie föreningstämma för Käringöns Samfällighetsförening, lördagen 25 juli, 2020, kl 10.00 utomhus i Myra alternativt vid regn i Käringö Kyrka

Stämmans öppnande 
2Val av ordförande för stämman
3Val av sekreterare för stämman
4Val av två justerare tillika rösträknare
5Fråga om stämman har blivit behörigen utlyst
6Fastställande av dagordning
Styrelsens och revisorernas berättelse
Förslag till och fastställande av balans- och resultaträkning
Beslut om disponering av årets vinst/förlust
8Ansvarfrihet för styrelsen
9Styrelsens förslag till budget samt debiteringslängd
10Arvoden till styrelse och revisorer
11Förslag till stadgeändring om antalet revisorer
12Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
13Val av revisor och revisorssuppleant
14Val av valberedning
15Förslag till beslut om att ge styrelsen i uppdrag att begära omprövning av Lavön ga:3 med anledning av staketbygget
16Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
17Mötets avslutande

För att öka säkerheten på vår parkering i Tuvesvik är grindarna låsta hela dygnet från 8 juni

Tillgreppen och stölderna fortsätter på parkeringarna i Tuvesvik när grindarna är öppna. På uppmaning av polisen och med syfte att öka säkerheten har därför Samfällighetsföreningarna beslutat stänga grindarna även dagtid från den 8 juni. För att komma in och ut behöver du din tagg eller ditt mobilmobilnummer som du registrerat hos våra administratörer (instruktion finns på knappsatserna vid grindarna och bifogas nedan). Tänk därför på att vara i god tid i Tuvesvik, då det kommer att ta lite längre tid för in- och utpassering på parkeringen.

Gullholmens och Käringöns Samfällighetsföreningar.

Instruktioner för att öppna/stänga grindar vid Tuvesvik.

Öppna kör- eller gånggrind med tagg:

 1. Lägg taggen på porttelefonens knappsats, markeringen vid 5:an, för att öppna kör- eller gånggrind.
 2. Körgrind öppnas automatiskt, grinden skjuts åt sidan.  Låset till gånggrinden låses också upp automatiskt.
 3. Efter man har passerat körgrind så kommer grinden att stängas automatiskt. Efter man har passerat körgrinden kommer grinden att återgå till stängt läge. Gånggrinden kommer också att återgå till låst läge efter att man öppnat grinden via taggen.
 4. Med tagg öppnas endast kör- eller gånggrind vid det stället som man visar sin tagg vid. Instruktioner för öppning med telefon av kör- eller gånggrind via porttelefon:
  Du får endast släppa in egen avtalad gäst!
 5. Tryck på B tangenten, därefter slår du på porttelefonen in telefonnumret till den person ni skall besöka. Om det är du själv som glömt tagg så slår du in telefonnumret på samma sätt som ovan.
 6. Invänta svar.
 7. För att släppa in någon genom kör- eller gånggrind, tryck på 5:an på din egen telefon, då skall det öppnas. Detta gäller även om det är du själv som kommer och har glömt tagg enligt ovan.
 8. Stängningstid av kör- och gånggrind se punkt 3.
 9. Med öppning via telefon öppnas endast kör- eller gånggrind vid det stället som man är vid. När grindarna stängs så aktiveras även eltrådarna på insidan.

Vad skall man tänka på när man har fått taggen?
Det är en värdehandling som man absolut måste förvara så att ingen obehörig kommer åt den.
Om en tagg skulle försvinna så måste det omedelbart anmälas så att den kan makuleras.
Om mobilnumret ändras ska även detta anmälas skyndsamt.
Tappar du bort en tagg så får du betala 150 kr vilket avser föreningens kostnad för att ordna en ny.
Tappad tagg eller ändrat mobilnummer anmäls genom ett mejl till respektive förenings administration.

För Gullholmen info@gullholmensamfallighet.se och Käringön brita.elander@hotmail.com

I anmälan anger du:
·       fastighetsbeteckning,                                                                        
·       p-plats nummer
·       vilken tagg som ska makuleras, nr 1 eller nr 2 (som har kommit bort)